STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

INFORMACJE O ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną 19.09.1995r. Powstało dzięki determinacji kilkunastu osób, z różnych profesji, z przekonania, że problemy społeczne należy rozwiązywać wspólnie. Jednym z założycieli i prezesem honorowym Stowarzyszenia był prof. dr hab. Mikołaj Kozakiewicz. Nasza misja to zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków;
 • przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym;
 • rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków;
 • niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym , w szczególności dzieciom i młodzieży;
 • wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata;
 • promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia.

 

W tym okresie wsparliśmy 63 tyś. osób, w tym osoby z niepełnosprawnością, doświadczający bezdomności, bezrobocia, biedy, borykający się z różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi.

Przystępując do programu przyjmują na siebie obowiązek udziału w terapii, rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej, zdobywania wykształcenia, nowych kwalifikacji oraz umiejętności – a w efekcie zbudowania i realizowania planu rozwoju osobistego, zawodowego oraz wspierania osób potrzebujących.

Zapewniamy kompleksową pomoc i wsparcie moralne, społeczne, psychologiczne, edukacyjne, zatrudnieniowe i socjalne. Aktualnie prowadzimy 14 ośrodków, które powstawały z częstotliwości dwóch, trzech lat. Każdy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej
 2. Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 3. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy”
 4. Środowiskowego Domu Samopomocy typu A
 5. Środowiskowego Domu Samopomocy typu B
 6. Zakładem Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Galeria Apteka Sztuki
 7. Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny MAKOWICA
 8. Centrum Pomocy Wzajemnej
 9. Klub Integracji Społecznej
 10. Agencja Zatrudnienia
 11. Ośrodek Szkoleniowy
 12. Świetlica Socjoterapeutyczna „Mały Książę”
 13. Dom Rotacyjny – schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18- 35 lat
 14. Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii „Marysieńka”

Efektywność realizowanych programów kształtuje się na poziomie 30% – 60% w zależności od rodzaju problemów i ograniczeń, których doświadczają osoby korzystające z naszego wsparcia. Realizatorami zadań statutowych Stowarzyszenia są pracownicy, współpracownicy, wolontariusze. Znajdują się wśród nich zarówno wysokiej klasy specjaliści, studenci uczelni krajowych i zagranicznych, jak i beneficjenci, którzy pomyślnie przeszli proces resocjalizacji, rehabilitacji czy readaptacji.

Prowadzimy różnego rodzaju prace na rzecz nowych rozwiązań standardów, regulacji prawnych Realizujemy projekty o charakterze międzynarodowym. Lista form jest bardzo, bardzo długa. To co jest najważniejsze, to etos wspierania i zasady, które z tego etosu wynikają. A sprowadzają się one do kompleksowości udzielanego wsparcia, integracji i partycypacji.

„Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi intensywną działalność na rzecz społeczności Warszawy, inicjuje nowatorskie programy socjalno-edukacyjno-pomocowe, między innymi w zakresie ograniczania bezrobocia, bezdomności oraz biedy z równoczesnym wyrównywaniem szans edukacyjnych. (…) Istotnym jest, że Stowarzyszenie z podjętych działań wywiązuje się rzetelnie i profesjonalnie, będąc jednym z ważniejszym partnerów Urzędu m.st. Warszawy w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.”

Lech Kaczyński – Prezydent m.st. Warszawy [Warszawa, 18 lipca 2003 r.]

ul. Targowa 82,

03-448 Warszawa

MAZOWIECKIE

22 619 85 01

nr KRS:  80010

NIP:  1130178033

NAJNOWSZE

WIADOMOŚCI

JAKIE SĄ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NGO-SÓW?

Bez środków finansowych NGO-sy nie mogłyby realizować swoich celów.
Każdy z nas może przyczynić się do niesienia pomocy.
Liczy się każda pomoc