dlaczego OPP zrzeszają się w federacje
WIADOMOŚCI

Dlaczego OPP zrzeszają się w federacje?

Współpraca OPP może przybrać formę:

  • Sieci

Celem działania takiej sieci jest przede wszystkim wymiana informacji, a sieć funkcjonuje w oparciu o nieformalne zasady.

  • Koalicji

Członkostwo w koalicji jest bardziej stabilne niż w sieci. W tym przypadku można mówić o dzieleniu się nie tylko informacjami, ale też zasobami.

  • Federacji

Tworzą ją organizacje, które mają wspólny dalekosiężny cel. Federacja ma sformalizowaną strukturę i posiada osobowość prawną, a zasady jej działania są określone w formalnych dokumentach, takich jak m.in. statut. Federacja musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako związek stowarzyszeń. Zasady określające powoływanie federacji można znaleźć w ustawie o stowarzyszeniach.

Jakie wyróżniamy rodzaje federacji?

  • Branżowe

Koncentrują się wokół tego samego obszaru problemowego. Mogą być związane np. z pomocą niepełnosprawnym, ekologią czy pomocą społeczną.

  • Terytorialne

Skupiają się wokół określonego terenu np. gminy, miasta lub województwa.

  • Jednolite

Łączą je wspólne cele i standardy działania. Za przykład może posłużyć Związek Banków Żywności.

Jakie są główne cele działania federacji?

  • Federacje muszą sprecyzować standardy działania członków np. poprzez uchwalenie karty etycznej.
  • Lobbowanie, rzecznictwo na rzecz organizacji członkowskich, a także świadczenie usług dla organizacji członkowskich.

Do powstania federacji niezbędne są co najmniej trzy stowarzyszenia. Fundacje mogą należeć do federacji, ale nie są w stanie ich samodzielnie powoływać. Członkami federacji mogą zostać także osoby prawne, ale jeśli mają cele zarobkowe, to mogą być jedynie członkami wspierającymi.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany