OPP to też pracodawca
WIADOMOŚCI

OPP to też pracodawca

Stowarzyszenia i fundacje mogą zatrudniać pracowników, na takich samych zasadach jak inne podmioty. Prawa i obowiązki pracodawcy są w tym przypadku określone przez kodeks pracy, a także przez różne ustawy oraz rozporządzenia. Jeżeli organizacja pożytku publicznego postanawia zatrudniać pracowników, to zwykle zarząd organizacji bądź osoba wyznaczona do prowadzenia spraw pracowniczych, odpowiada za dbałość o wypełnianie obowiązków pracodawcy. Istotne w tym przypadku pozostaje wskazanie osoby, która będzie się zajmować sprawami pracowników. Może nią być np. prezes lub inny członek zarządu, a także specjalista do spraw kadr czy płac.

Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający pracowników fundacji lub stowarzyszenia? Pracodawca musi przekazywać pracownikom informacje m.in. o zakresie ich obowiązków i ewentualnej zmianie wymiaru etatu. Ponadto jest on zobowiązany do terminowego wypłacania wynagrodzenia, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, przeszkolenia pracowników w zakresie BHP  oraz wydawania im świadectw pracy. Oczywiście pracodawca ma obowiązki nie tylko wobec pracownika, ale także wobec ZUS. Mowa tu o odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, a także na fundusz pracy.

Jakie są podstawowe prawa pracowników?

Pracownicy mają prawo do równego traktowania, godziwego wynagrodzenia, a także do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Poza tym osoba zatrudniona w OPP, jest uprawniona do wypoczynku oraz do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Jedna z podstaw prawa pracy to także zakaz dyskryminacji z uwagi na wiek, płeć, rasę, przekonania polityczne i religijne, czy też ze względu na niepełnosprawność lub orientację seksualną.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany