utrata statusu OPP
STATUS OPP

Utrata statusu OPP

Status OPP można stracić na wniosek ministra pracy i polityki społecznej. Minister jest uprawniony do wnioskowania do KRS o odebranie statusu OPP.

Kiedy odebranie statusu OPP jest zasadne? Z pewnością, jeżeli organizacja uchyla się od kontroli ministra, nie przestrzega obowiązujących przepisów prawnych, nie wywiązuje się z obowiązków dotyczących terminowych publikacji sprawozdań ze swojej działalności. Powodem do kontroli ministra może być niekompletne sprawozdanie – wtedy organizacja w ciągu 30 dni musi zgłosić się na wezwanie ministra. Jeśli zaniedba tej czynności, to istnieje już przesłanka do tego, aby wystąpić do sądu o „skasowanie” statusu OPP. Organizacja jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań finansowych i merytorycznych.

Do utraty statusu OPP prowadzi również korzystanie z przyznanych dotacji niezgodnie z ich przeznaczeniem. W takim przypadku decyzję wydaje administracja publiczna albo sąd w prawomocnym orzeczeniu. Odebranie statusu OPP jest możliwe także, gdy organizacja naruszy prawo związane ze zbiórkami publicznymi, a także prowadzeniem placówek dla osób niepełnosprawnych, chorych i seniorów oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. OPP musi też rozliczać się z darowizn.

Kto może kontrolować OPP?

Kontrolę wobec OPP może podejmować minister pracy i polityki społecznej. Może on także przekazać tego typu obowiązki innemu ministerstwu. Np. w przypadku, gdy organizacja specjalizuje się w działalności kulturalnej, to wtedy może podlegać pod ministra kultury.

W zależności od charakteru działalności OPP mogą być kontrolowane przez różnego typu instytucje, a do wnioskowania o kontrole do ministra pracy i polityki społecznej są uprawnione takie podmioty jak:

  • administracja publiczna,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki non-profit.

OPP, która została skontrolowana, powinna w terminie do 14 dni otrzymać tzw. „wystąpienie pokontrolne” z opisem ewentualnych nieprawidłowości. Czas na usuniecie uchybień, wynosi zazwyczaj nie mniej niż 30 dni.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany