Fundacja na rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton”

INFORMACJE O ORGANIZACJI

Fundacja MARATON jest organizacją istniejącą od 26 lat a jej podstawowe działania statutowe skupiają się na niesieniu pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Organizacja realizuje zadania z obszaru profilaktyki uniwersalnej i selektywnej w formie szkoleń, poradnictwa, konsultacji specjalistycznych, terapii oraz szeregu innych działań na miarę istniejących potrzeb środowiskowych.

 

Nasze cele i zadania

Wobec takiej sytuacji swoistym wyzwaniem dla osób skupionych wokół działań na rzecz ograniczania zjawisk niekorzystnych było powołanie Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON” w Głogowie. Wolą fundatorów ustanowiono zakres oddziaływania Fundacji na rzecz społeczności w rozumieniu „zasady pomocniczości” działań nie nastawionych na zysk, a w szczególności:

 • upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie uzależnienia od środków zmieniających świadomość,
 • realizacji szeroko pojętej prozdrowotnej profilaktyki czynnej wśród dzieci i młodzieży,
 • wprowadzanie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie zapobiegania HIV/AIDS,
 • prowadzenie placówek rehabilitacyjnych w rozumieniu realizacji procesu terapeutycznego dla osób: eksperymentujących, używających jak też nadużywających środków zmieniających świadomość, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie programu postrehabilitacyjnego dla osób, które ukończyły proces resocjalizacji w ośrodkach lecznictwa otwartego w rozumieniu wsparcia psychologicznego, zajęć terapeutycznych w pracowniach terapii zajęciowej, nauki zawodu, prac sezonowych – zieleni miejskiej etc.,
 • pomocy socjalnej dla rodziców i rodzin osób uzależnionych, bezdomnych, niedostosowanych społecznie,
 • pomocy prawnej, medycznej w zakresie uzależnień i skutków ujemnych zdrowotnie – między innymi objawów wirusa HIV,
 • pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej dla osób, wobec których stosowano przemoc fizyczną i psychiczną, jak również wsparcie prawne, psychologiczne i terapeutyczne dla ich najbliższych,
 • edukacji społeczności lokalnych w zakresie aktualnych przepisów prawnych w rozumieniu rozwiązywania problematyki zjawisk patologicznych, nowości „sceny narkotycznej”, budowania systemów sieci lokalnych, „ruchów samopomocowych”, interdyscyplinarnych umiejętności tworzenia „wspólnoty interesów” pomiędzy władzą samorządową, państwową a organizacjami pozarządowymi,
 • organizowaniem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia,
 • organizowaniem konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń tematycznych, obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • gromadzeniem środków finansowych na rzecz zapobiegania zjawisk niekorzystnych społecznie – pochodzących z darowizn oraz działalności gospodarczej.

ul. Elektoralna 26,

00-892 Warszawa

MAZOWIECKIE

22 620 64 35

nr KRS:  96357

NIP:  6930011432

NAJNOWSZE

WIADOMOŚCI

JAKIE SĄ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NGO-SÓW?

Bez środków finansowych NGO-sy nie mogłyby realizować swoich celów.
Każdy z nas może przyczynić się do niesienia pomocy.
Liczy się każda pomoc