FUNDACJA CZYSTE SERCA

INFORMACJE O ORGANIZACJI

Fundacja CZYSTE SERCA została powołana w celu:

 • prowadzenia działalności wychowawczej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych w dziedzinie ludzkiej płciowości.
 • prowadzenia działalności społecznie użytecznej w zakresie profilaktyki zintegrowanej zachowań problemowych młodzieży i osób niepełnosprawnych takich jak: uzależnienia od środków psychoaktywnych i alkoholu, przemoc i agresja, ryzykowne zachowania seksualne.
 • świadczenia wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób, zwłaszcza młodzieży i osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich.

Fundacja działa na rzecz promocji zdrowego stylu życia i trzeźwości, profilaktyki społecznej i edukacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych poprzez przygotowanie i prowadzenie programów profilaktyki zintegrowanej. Świadczymy bezpośrednią i pośrednią pomoc rzeczową, finansową, organizacyjną, naukową, oświatową, wychowawczą, kulturalną i merytoryczną.

Tworzymy warunki rozwoju i pomocy w formie organizowania szkoleń, sympozjów, konferencji, warsztatów, wykładów, prelekcji, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty, kultury poświęconych tematyce rodzinnej, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań seksualnych.
Prowadzimy działalność na rzecz instytucji i organizacji, których celami statutowymi są działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, sportowa, organizacyjna w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

 

WIERZĄC, ŻE W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ, PRAGNIEMY:

 1. Być wsparciem dla jak największej liczby kobiet i mężczyzn aby osiągnęli szczęście w miłości.
 2. Stale towarzyszyć młodzieży i dorosłym w życiu uczuciowym i seksualnym.
 3. Promować integralną wizję seksualności 3D.

 

PODEJMUJEMY DZIAŁANIA, ABY:

 • Każde małżeństwo było sakramentalne.
 • Małżonkowie odnosili zwycięstwa w walce o swoją miłość.
 • Rodzice potrafili wychowywać swoje dzieci na dobrych ludzi.
 • Nauczyciele stawali się autorytetem dla młodzieży w jej życiu uczuciowym i seksualnym.
 • Jak największa liczba dziewcząt i chłopców rozpoczynała życie seksualne po ślubie

ul. Kossaka 60/9

85-307 Bydgoszcz

KUJAWSKO-POMORSKIE

602 77 55 72

nr KRS:  314644

NIP:  9532581172

NAJNOWSZE

WIADOMOŚCI

JAKIE SĄ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NGO-SÓW?

Bez środków finansowych NGO-sy nie mogłyby realizować swoich celów.
Każdy z nas może przyczynić się do niesienia pomocy.
Liczy się każda pomoc