FUNDACJA „CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ”

INFORMACJE O ORGANIZACJI

Jesteśmy niezależną instytucją edukacyjną i jedną z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Działamy od 1994 roku.

Od ponad 20 lat konsekwentnie pracujemy z dyrekcjami szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole.
Wspieramy szkolną demokrację i samorządność, rozwijamy kompetencje obywatelskie i społeczne uczniów.

Misja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku, a młodzi ludzie byli traktowani jako osoby, które mają naturalną chęć i zdolność uczenia się.

Współpracujemy z dyrekcjami szkół, nauczycielkami i nauczycielami oraz z młodzieżą, aby rozwijać aktywność obywatelską oraz zachęcać do wspólnego działania i uczenia się. Ważne jest dla nas, aby młodzi ludzie w szkole uzyskiwali wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celów życiowych w duchu szacunku dla innych i odpowiedzialności za otaczający ich świat.

Aktualnie prowadzimy ponad 20 programów edukacyjnych.

W naszych programach, szkoleniach, warsztatach, kursach internetowych i konferencjach co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy dyrektorów i nauczycielek i nauczycieli i jeszcze więcej uczniów.

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

  • Statut placówki doskonalenia nauczycieli
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa mazowieckiego

Nasze działania w szkołach prowadzimy w ramach dwóch głównych bloków:

Rozwój szkoły i kadry

W programie Szkoła Ucząca Się (SUS), prowadzonym od 2000 roku wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, kompleksowo pracujemy z dyrektorami i dyrektorkami oraz kadrą nauczycielską wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się, m.in. poprzez wprowadzanie do szkół i doskonalenie stosowania oceniania kształtującego.

Realizujemy Warsztaty SUS dla rad pedagogicznych w szkołach, kursy e-learningowe dla nauczycieli w Nauczycielskiej Akademii Internetowej, wspólnie z PAFW i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) Studia Podyplomowe Liderów Oświaty dla dyrektorów i dyrektorek szkół.

Projekty edukacyjne na różnych przedmiotach

Prowadzimy kilkadziesiąt programów opartych na projektach edukacyjnych realizowanych przez zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli, kładące nacisk na działania lokalne, z następujących obszarów: edukacja obywatelska, globalna, matematyczno-przyrodnicza, kulturalna, medialna, ekonomiczna. Pomagają one młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą współpracy, zachęcają do działania na rzecz innych.

Specjalizujemy się w warsztatach i szkoleniach stacjonarnych oraz kursach internetowych dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), metod i technik nauczania na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, aktywności obywatelskiej.

Projekty uczniowskie w ramach proponowanych bloków tematycznych są podstawą rozwoju szkół w jednym z najbardziej znanych programów edukacyjnych w Polsce – Szkoła z Klasą, który od 12 lat prowadzimy wspólnie z „Gazetą Wyborczą”.

Publikacje

Wydajemy książki z zakresu dydaktyki, metodyki i zarządzania szkołą, w tym poradniki dotyczące wprowadzania oceniania kształtującego, wzbogacone przykładami z polskich szkół. Publikujemy i udostępniamy bezpłatnie liczne materiały pomocnicze dla i nauczycieli na wszystkich przedmiotach – scenariusze lekcji, gier, warsztatów, pomoce edukacyjne, a także zestawy dobrych praktyk z naszych projektów. Od 1999 roku wydajemy nagradzaną serię podręczników KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.

ul. Nowakowskiego 10/1

00-666 Warszawa

MAZOWIECKIE

48228758540

nr KRS:  52758

NIP:  5251726659

NAJNOWSZE

WIADOMOŚCI

JAKIE SĄ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NGO-SÓW?

Bez środków finansowych NGO-sy nie mogłyby realizować swoich celów.
Każdy z nas może przyczynić się do niesienia pomocy.
Liczy się każda pomoc