Fundacja Badań i Rozwoju Nauki

INFORMACJE O ORGANIZACJI

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki powstała w 2009 roku w celu promowania rozwoju nauki polskiej.
Główne cele Fundacji to działalność edukacyjna i badawcza w zakresie nauk medycznych i chemicznych oraz bezpośrednio z nimi powiązanych:

 • nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • humanistycznych i prawno-ekonomicznych,
 • telekomunikacyjnych, teletechnicznych i informatycznych.

Wspieranie rozwoju i promocji nauki polskiej.

 

Określenie celów statutowych Fundacji:

 1. Organizowanie i finansowanie specjalistycznego sprzętu w tym w szczególności:
  -medycznego, -technicznego, -naukowego, niezbędnego do przeprowadzenia badań naukowych lub podnoszenia kwalifikacji.
 2. Przyznawanie bezzwrotnych stypendiów naukowych osobom prowadzącym badania naukowe lub podnoszącym kwalifikacje.
 3. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej przy prowadzeniu działalności naukowo-badawczej.
 4. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej przy organizowaniu i prowadzeniu zjazdów, konferencji, seminariów, kursów i szkoleń skierowanych do osób (fizycznych i prawnych) lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących badania naukowe lub podnoszenia kwalifikacji.
 5. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej w zakresie inicjowania i wspierania badań naukowych.
 6. Organizowanie i finansowanie pobytów w Polsce i za granicą osobom fizycznym w celu prowadzenia działalności naukowej lub podnoszenia kwalifikacji.
 7. Współpraca z instytucjami państwowymi oraz instytutami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji w tym współpraca z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi.
 8. Projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych propagujących wspieranie i prowadzenie badań naukowych. Rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji.
 9. Współpraca w wyżej opisanym zakresie z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi organizacjami społecznymi.

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki w ciągu 8 lat swojej działalności współpracowała zarówno z wiodącymi placówkami naukowo-badawczymi w Polsce takimi jak: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie (Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej) jak również znanymi podmiotami komercyjnymi działającymi w branży medycznej (Novartis, Roche, Teva, Astellas, Valeant, Macopharma.)

Aktualnie, mając na uwadze nasze pomysły na kolejne ciekawe i innowacyjne inicjatywy badawczo-naukowe i edukacyjne oraz planowany dynamiczny rozwój Fundacji w nadchodzących latach, a co za tym idzie konieczność pozyskania funduszy na realizację tych zamierzeń, podejmujemy działania zmierzające do uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego oraz zachęcające do wsparcia naszych działań przez podmioty komercyjne zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Biuro w Otwocku:
ul. Tysiąclecia 47
05-400 Otwock

Biuro w Warszawie:
ul. Rydygiera 8
(budynek nr 24, IX piętro)
01-793 Warszawa

MAZOWIECKIE

22 897 66 97

nr KRS:  323199

NIP:  5321986390

NAJNOWSZE

WIADOMOŚCI

JAKIE SĄ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NGO-SÓW?

Bez środków finansowych NGO-sy nie mogłyby realizować swoich celów.
Każdy z nas może przyczynić się do niesienia pomocy.
Liczy się każda pomoc