OPP prawa obowiązki informacje
STATUS OPP

Prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia OPP

Organizacja Pożytku Publicznego to przywileje i obowiązki w ramach prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego. Wyklucza się tutaj działalności gospodarcze prowadzone jednocześnie przez OPP. Z kolei kościoły i inne związku wyznaniowe, a także ich osoby prawne oraz jednostki organizacyjne korzystają z większej części przywilejów zarezerwowanych dla organizacji pożytku publicznego.

Jakie są przywileje OPP?

 • prawne i podatkowe;
 • prawo użytkowania nieruchomości;
 • 1%;
 • inne.

Prawne i podatkowe aspekty w tym nieruchomości

Ustawodawca dał organizacjom pożytku publicznego możliwość skorzystania z wielu uprawnień podatkowych. Uregulowane jest to w art. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na czele uregulowań stoi zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwestia dotyczy dochodów przeznaczonych na cele statutowe. Wyłączeniu ulega działalność gospodarcza. Dodatkowo OPP na mocy art.17 ust.1 pkt. 14 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia z podatku od nieruchomości w części zajętej na prowadzenie nieodpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego w całkowitej wysokości podatku. Z kolei wysokość stawek podatku od nieruchomości jest ustalana na nieruchomości zajęte przez organizację pożytku publicznego na prowadzenie działalności statusowej odpłatnej. Nie może być ona wyższa niż 0,31 zł od 1m2 powierzchni. Przy gruntach stawka wynosi 5,82 zł od m2 powierzchni użytkowej. Organizacje Pożytku Publicznego zwolnione są także z opłat skarbowych. Następuje to wtedy, gdy OPP składają podania lub także wtedy, gdy występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej oraz także, gdy zwracają się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia bądź zezwolenia lub wystawiają dokumenty. OPP zwolnione są także z opłat sądowych na podstawie art. 8 ust. 4 z dn. 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oznacza to, że zwolnienie obejmuje m.in. opłaty z tytułu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.

OPP mają możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków, nabywając prawo do nieruchomości Skarbu Państwa bądź jednostek samorządowych np. samorządu terytorialnego. Na rzecz OPP Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może dokonać darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

1%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie osoby fizyczne mogą przekazywać 1% podatku dochodowego na rzecz OPP. Wystarczy wskazać w rozliczeniu PIT konkretny numer KRS organizacji, na którą podatnik chce przekazać swój podatek.

Inne

 • Poborowi mogą odbywać służbę zastępczą w organizacjach pożytku publicznego na podstawie art. 189 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.
 • OPP mają możliwość bezpłatnego wyświetlania spotów i informacji na temat swojej działalności w mediach publicznych. Radio publiczne i telewizja publiczna dzięki temu mają obowiązek nadawać za darmo przekazy informacyjne.
 • OPP są uprawnione do tworzenia centrów integracji społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dn. 13 czerwca 2003 roku o zatrudnianiu socjalnym.
 • OPP mogą korzystać z pomocy wolontariuszy i otrzymywać z tego tytułu dotacje na zadania publiczne.

Jakie są obowiązki Organizacji Pożytku Publicznego?

Wszystkie organizacje, nie inaczej OPP są zobowiązane do sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. OPP jeszcze dodatkowo mają w obowiązku sporządzenie rocznego sprawozdania merytorycznego. Pierwsze sprawozdanie OPP składa za rok, w którym otrzymała status pożytku publicznego. Nawet jeśli organizacja otrzymała status np. w grudniu 2017, to w 2018 będzie zobowiązana do złożenia sprawozdania za rok 2017.

Dodatkowym obowiązkiem OPP po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jest konieczność opublikowania sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego w internetowej bazie sprawozdań. Są na to dwa terminy. Pierwszy do 15 lipca. Ten termin związany jest z OPP, których rok obrotowy jest taki sam, jak i rok kalendarzowy. Natomiast drugi termin związany jest z OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego. Dla tych organizacji przewidziany termin to 30 listopada.

Konsekwencją niezłożenia sprawozdań w określonym terminie przez OPP są określone sankcje. Jeśli OPP nie opublikuje sprawozdania merytorycznego oraz finansowego w terminie ustawowym, organizacja nie zostanie dodana do listy organizacji pożytku publicznego, na których rzecz można przeznaczyć 1% podatku za dany rok. OPP, która z jakichś względów nie opublikowała sprawozdań, ma jeszcze szansę na powrót na listę organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych. Trzeba jednak złożyć wyjaśnienie do Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Natomiast można tego dokonać tylko i wyłącznie wtedy, gdy niezłożenie sprawozdań nastąpiło z przyczyn niezależnych od nas. Gdy sprawozdania są niepełne lub niekompletne organizacja jest zobowiązana w trybie pilnym naprawić te błędy. Jeśli tego nie zrobi w ciągu 30 dni od wezwania, Dyrektor ma prawo wystąpić o wykreślenie statusu OPP z KRS. Jeśli tak się stanie, OPP może ponownie postarać się o nadanie statusu dopiero po dwóch latach od momentu wykreślenia OPP z KRS.

Organizacja Pożytku Publicznego może być poddana audytowi, czyli obowiązkowemu badaniu. Dotyczy to organizacji, które spełniały minimum dwa z poniższych kryteriów w roku poprzednim:

 • zatrudniały co najmniej 50 pracowników na pełnym etacie
 • wartość sumy aktywów bilansu wyniosła co najmniej 2,5 mln euro
 • wartość przychodu netto wyniosła co najmniej 5 mln euro.

Jednak nawet OPP, które nie spełniają powyższych warunków, mogą podlegać kontroli audytowej, jeśli spełniają z kolei następujące warunki:

 • jeśli realizują zadania zlecone publicznie, powierzone do wykonywania lub wspierania zadania publicznego
 • na powyższe zadania otrzymały dotację w kwocie minimum 50 tysięcy złotych w roku obrotowym
 • przychód w roku obrotowym wyniósł co najmniej 3 miliony złotych.

Ponieważ wynik audytu musi być załączony do sprawozdania, badanie trzeba przeprowadzić szybko po sporządzeniu sprawozdania.

OPP ma obowiązek informowania o finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych, które pochodzą z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które z kolei przekazywane są na promocję prowadzoną przez OPP, dotyczące publicznego zachęcania do przekazywanie właśnie 1% podatku na rzecz OPP.

OPP musi również informować o możliwości bądź także braku możliwości przekazania przez osobę fizyczną 1% podatku w programach komputerowych, za pomocą których można przekazać 1% podatku od osób fizycznych.

OPP może zatrudniać pracowników, natomiast musi kierować się przepisami i zasadami właściwymi dla organizacji pozarządowej będącej pracodawcą.

Za szkodę, która jest wyrządzona działaniem lub zaniechaniem działań sprzecznych z prawem, lub statusem OPP, odpowiada członek zarządu, organ kontroli lub nadzoru, bądź likwidator OPP, chyba że nie ponoszą za to winy. Gdy szkoda zostanie wyrządzona organizacji, współodpowiedzialność solidarnie ponoszą członkowie organów.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany