jak uzyskać status OPP?
STATUS OPP

Co musi zrobić organizacja, aby uzyskać status pożytku publicznego?

Organizacja, aby uzyskać status pożytku publicznego, musi przejść długą drogę, aby działać jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Szereg wymogów określających OPP, znajdziemy poniżej:

 • organizacja prowadzi działalność na rzecz ogółu lub określonej grupy, która ma znamiona szczególnie trudnej w stosunku do ogółu;
 • organizacja może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą, z której czerpie zyski, ale tylko i wyłącznie jako dodatkową w stosunku do pożytku publicznego;
 • nadwyżka, która powstaje w przychodach nad kosztami, czyli zwyczajnie dochód, przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego;
 • organizacja musi posiadać statusowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, który jest organem odrębnym od zarządzającego i nie podlega mu w ramach wykonywanie kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
 • organizacja posiada statut, który przewiduje pewne ograniczenia związane z wykorzystaniem majątku organizacji, a także dokonywaniem zakupów od podmiotów i osób związanych z członkami organizacji;
 • organizacja podlega wpisowi do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego;
 • organizacja sporządza merytoryczne sprawozdania z prowadzenia swojej działalności, a także udostępnia je publicznie tak, aby było możliwe zapoznanie się ze sprawozdaniem przez inne zainteresowane podmioty lub osoby;
 • nawet w przypadku, gdy z przepisów o rachunkowości nie wynika konieczność sporządzania sprawozdania finansowego i jego ogłoszenia, organizacja przygotowuje je i ogłasza publicznie corocznie;
 • organizacja zamieszcza zatwierdzone sprawozdania na stronie internetowej urzędu, który obsługuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenie społecznego.

Organizacje, które zamierzają uzyskać status pożytku publicznego, mogą starać się o to poprzez prowadzenie działalności w określonych zakresach. Dotyczy to:

 • pomocy społecznej, w szczególności pomocy niesionej rodzinom, a także osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, która to pomoc ma wyrównać szanse tychże rodzin i osób;
 • wspierania rodziny oraz mechanizmu pieczy zastępczej;
 • nieodpłatnej pomocy prawnej, która udzielana jest społeczeństwu, a także ma na celu poniekąd edukacyjny wymiar zwiększający świadomości prawną społeczeństwa;
 • wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze zawodowej i społecznej na polu integracji oraz reintegracji;
 • różnorodnej działalności charytatywnej;
 • stref związanych z upowszechnianiem oraz podtrzymywaniem tradycji narodowej, jej pielęgnowaniem oraz rozwojem świadomości narodowej, także w zakresie obywatelskim oraz kulturowym;
 • prowadzenia działań dla mniejszości narodowych, a także etnicznych oraz na rzecz języka regionalnego;
 • prowadzenia działań dla cudzoziemców w ramach integracji;
 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w którym to działaniu zawiera się działalność lecznicza (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działań na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej, zwłaszcza dla osób długotrwale pozostających bez pracy oraz tych, zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działań wspierających równouprawnienie kobiet i mężczyzn;
 • działań wspierających osoby w wieku emerytalnym;
 • działań wspierających rozwój gospodarczy, a w szczególności rozwój przedsiębiorczości;
 • działań dynamizujących technikę oraz wynalazczość i innowacyjność, a także rozpowszechnianie i zainicjowanie nowatorskich rozwiązań technicznych w rozwoju gospodarczym;
 • działania niosące pomoc w rozwoju wspólnot oraz społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, a także wychowania;
 • działań wspomagających i wspierających dzieci i młodzież, również w zakresie wypoczynku;
 • działań z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działań mających na celu wspieranie, a także upowszechnienie kultury fizycznej;
 • działań z zakresu ekologii oraz ochrony zwierząt i zabezpieczeniu dziedzictwa narodowego;
 • obszaru turystyki oraz krajoznawstwa;
 • zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • szeroko pojętego obszaru obronności państwa, a także działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • działań upowszechniających i chroniących wolność oraz prawa człowieka, a także swobody obywatelskie oraz czynności mające na celu działania wspomagające rozwój demokracji;
 • poradnictwa obywatelskiego udzielanego bezpłatnie;
 • działań z zakresu ratownictwa oraz ochrony ludności;
 • niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen toczących się zarówno w kraju, jak i za granicą;
 • działań propagujących i chroniących prawa konsumenckie;
 • działań prowadzonych w obszarze integracji europejskiej i rozwijania kontaktów, a także współpracy pomiędzy społeczeństwami;
 • działań promocyjnych wraz z organizacją wolontariatu;
 • wsparcie Polonii i Polaków za granicą;
 • działań wspierających kombatantów i osoby represjonowane;
 • działań wspierających weteranów, a także weteranów pokrzywdzonych poza granicami państwa zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach (Dz. U. poz. 1203);
 • popularyzacja Rzeczypospolitej Polskiej za granicami kraju;
 • działania dla rodziny, macierzyństwa oraz rodzicielstwa, a także na rzecz ochrony praw dziecka;
 • działań prowadzonym w walce przeciw uzależnieniom oraz patologiom społecznym;
 • działań rewitalizacyjnych;
 • działalności prowadzonych na rzecz organizacji pozarządowych, a także podmiotów wymienionych w zapisie art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany