kim jest fundator
NGO - INFORMACJE

Kim jest fundator fundacji?

Fundator fundacji:

 

 • to rzec można inwestor, który zakładając fundację, przeznacza na ten cel własne środki w postaci środków finansowych, papierów wartościowych, ruchomości i nieruchomości, dzięki którym fundacja może działać i osiągać założone cele;
 • przygotowuje lub czuwa nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów, bez których fundacja nie mogłaby powstać. Fundator także upoważnia inne osoby lub samodzielnie dokonuje rejestracji w rejestrze fundacji, lub przedsiębiorców. Odpowiednia rejestracja zależna jest od zakresu działalności fundacji;
 • może upoważnić pełnomocnika do złożenia w swoim imieniu oświadczenia o ustanowieniu fundacji;
 • ustala statut fundacji;
 • może pełnić funkcję w zarządzie, o ile statut nie ustanawia inaczej;
 • podejmuje decyzję, czy fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą i jeśli tak, to w jakim zakresie;
 • może wybrać wśród trzech możliwości:
  • fundator może nie uczestniczyć w prowadzeniu spraw fundacji, czyli może się po prostu wyłączyć ze spraw fundacyjnych
  • fundator może prowadzić sprawy fundacji jako członek zarządu
  • fundator może zachować kompetencje decyzyjne tylko w określonych sprawach
 • może być obywatelem dowolnego kraju, jednak siedziba fundacji musi znajdować się w Polsce;
 • może być osobą prawną, czyli np. instytucją, która posiada siedzibę w Polsce i za granicą;
 • może być wieloosobowy, tzn. fundatorem fundacji może być kilka osób fizycznych lub kilka osób prawnych, bądź także grupa, która składa się zarówno z osób fizycznych, jak i osób prawnych.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany