Organizacje Pożytku Publicznego informacje
STATUS OPP

Co to jest OPP?

OPP, czyli Organizacja Pożytku Publicznego to organizacja pozarządowa, która otrzymała na mocy postanowienia sądu rejonowego status pożytku publicznego.

Organizacjami Pożytku Publicznego mogą być:

  • stowarzyszenia
  • fundacje
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  • spółdzielnie socjalne
  • organizacje kościelne
  • kluby sportowe

Tylko i wyłącznie wyżej wymienione organizacje mogą mieć status OPP.

Wraz ze zdobyciem statusu pożytku publicznego, organizacja zyskuje różnorodne przywileje. Jednym z nich jest możliwość otrzymania 1% podatku, a także prawo nieodpłatnego informowania w mediach publicznych na temat działalności organizacji. Dzięki 1% pieniądze pochodzące z naszych podatków trafiają do najbardziej potrzebujących.

Jednak OPP to nie tylko przywileje. To także obowiązki wynikające z przestrzegania terminów i prowadzenia dokumentacji. Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa są podstawą do utrzymania statusu pożytku publicznego.

Organizacja Pożytku Publicznego to chociażby organizacja pozarządowa, a także podmiot, który widnieje w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.), z zastrzeżeniem art.21. Oznacza to:

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne, które działają według przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych, oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statusowe znajdują się w obszarze prowadzenia działalności pożytku publicznego;
  • spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także kluby sportowe, które są także spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które to spółki nie prowadzą działalności w celu zarobkowym i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, a także nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swych udziałowców, akcjonariuszy, a także pracowników.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany