zasady warunki żeby uzyskać status OPP
STATUS OPP

Status OPP – warunki i zasady

Otrzymanie statusu OPP wiąże się z pewną rozpiętością czasową. Oznacza to, że może nią zostać podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego co najmniej od 2 lat w trybie nieprzerwanym. Oprócz tego istnieje szereg warunków, które należy spełnić, aby otrzymać status OPP. Organizacja swoje działania statusowe kieruje do ogółu społeczności lub grupy. Co do zasady, jeśli pomoc kierowana jest do grupy, oznacza to, że owa grupa znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, bądź materialnej w stosunku do pozostałej części społeczeństwa.

Działanie skierowane do ogółu to z kolei działanie, które niesie pomoc szerokiemu kręgowi odbiorców, który wyodrębniony jest ze względu na różne kryteria np. terytorialne, społeczne, religijne, etniczne itp. Oczywiście może być też taka sytuacja, że organizacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

Stowarzyszenia również mogą uzyskać status OPP pod warunkiem, że ich działalność statusowa nie ogranicza się do działalności na rzecz własnych członków. Całościowy dochód organizacji przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

Organizacja pozarządowa, jeśli prowadzi działalność gospodarczą, może to robić jedynie dodatkowo w stosunku do działalności pożytku publicznego. Organ kontroli lub nadzoru organizacji pozarządowej ma charakter statusowy kolegialny i jest on odrębny od organu zarządzającego. Nie podlega mu także w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

Jednocześnie członkowie kontroli i nadzoru nie mogą:

  • być członkami organu zarządzającego; pozostawać w związku małżeńskim; partnerskim; stosunku pokrewieństwa; powinowactwa bądź także podległości służbowej;
  • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe lub też umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
  • w przypadku członków organu nadzoru wewnętrznego w stowarzyszeniach pobierać wynagrodzenia za pełnioną funkcję, gdyż w myśl zapisu ustawy Prawo o stowarzyszeniach, członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.

Z kolei członkowie kontroli i nadzoru mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot. Zwrot ten dotyczy uzasadnionych kosztów bądź też wynagrodzenia w wysokości, która nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe lub też umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Bardzo ważnym elementem jest zapis w statusie organizacji pozarządowej, bądź dodatkowe akty wewnętrzne na etapie ubiegania się o OPP, który zabrania:

  • udzielania pożyczek, a także zabezpieczania różnorodnych zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków. To samo dotyczy członków organów lub pracowników, a także osób, z którymi członkowie, członkowie organów, a także pracownicy organów pozostają w związku małżeńskim, partnerskim, są spokrewnieni lub spowinowaceni w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia lub także związani z tytułu przysposobienia, opieki, a także kurateli;
  • przekazywania majątku organizacji na rzecz członków, członków organów bądź pracowników oraz osób bliskich (wymienionych powyżej), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. Tym istotniejsze jest, gdy przekazanie następuje bezpłatnie, bądź też na preferencyjnych warunkach;
  • wykorzystania majątku organizacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich (j.w.) na odmiennych zasadach niż w stosunku do osób trzecich, jeśli nie wynika to bezpośrednio z celu statusowego;
  • zakupu towaru lub usług bezpośrednio od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione powyżej, na określonych zasadach, które odbiegają od tych prezentowanych osobom trzecim lub ich cena jest wyższa niż obowiązująca na rynku;

Organizacja, która stara się o nadanie statusu OPP i jednocześnie prowadzi dwie działalności – nieodpłatną oraz odpłatną pożytku publicznego, zobowiązana jest zawrzeć tę informację w swoim statucie.

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany